Zlínské
Zelenenoviny.cz

Uherské Hradiště se pustí do druhé etapy obnovy zeleně ve Štěpnicích

9.2.2018 | Uherské Hradiště

obnova zeleneSoučástí celkové obnovy sídliště Štěpnice je také údržba a ošetření zeleně. Ta začala v loňském roce první etapou, nyní bude akce pokračovat.

Některé dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu, bude nutné odstranit a nahradit novými. Další pěstební opatření spočívají v různých druzích ořezů nebo v instalaci bezpečnostní vazby. Obnova zeleně zahrnuje také údržbu trávníku.

Část stávajících stromů a keřů ve špatném zdravotním stavu a se zhoršenou biomechanickou stabilitou je navržena k odstranění. Povolení ke kácení je vydáno u 31 kusů stromů, vysazeno bude 64 nových stromů. Na části ponechávaných dřevin jsou navržena různá pěstební opatření - bezpečnostní, výchovný nebo zdravotní řez, lokální redukce, sesazovací řez, speciální řez, odstranění výmladků, úprava průjezdného profilu, zmlazení keřů nebo zajištění provozní bezpečnosti instalací bezpečnostní vazby. Navrhované výsadby zčásti doplňují stávající aleje, které lemují páteřní komunikaci v území, zčásti prostory vnitrobloků. Další součástí plnění veřejné zakázky je založení parkového trávníku na plochách poškozených při kácení dřevin.

Projekt „Revitalizace zeleně sídliště Štěpnice – 2. etapa“ byl schválen ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí výzva č. 30, prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Předpokládaný termín realizace zakázky: 15. 2. 2018 – 30. 6. 2018

Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Revitalizace zeleně sídliště Štěpnice - 2. etapa":

Vybraný účastník: FLORSTYL s.r.o. Kunovice, nabídková cena: 2 295 290 Kč s DPH.

První etapa revitalizace zeleně na sídlišti Štěpnice se uskutečnila v loňském roce. Některé stromy ve špatném zdravotním stavu a se zhoršenou biochemickou stabilitou bylo nutné pokácet a zasazeny byly nové stromy. Došlo k pokácení 14 stromů ve šatném zdravotním stavu (včetně odstranění pařezů), vysazeno bylo 15 stromů. Obsahem první etapy projektu byla probírka neperspektivních drobných dřevin, instalace bezpečnostní vazby u 6 stromů a ořez 240 stromů. Akce vyšla na více než milion korun, ale z 60 procent byla spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

"Jsem rád, že se letos v projektu údržby zeleně ve Štěpnicích pokračuje, výsledek bude ke prospechu všem občanům této části města. Zlepší se tak celkova situace, přehlednost a bezpečnost veřejného prostoru," shrnul záměr radní města František Elfmark, který má na starosti oblast životního prostředí.

zdroj: www.mesto-uh.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Reklama: